GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Taahhütte Bulunan: DRUZ YAZILIM  BİLGİSAYAR SAN VE TİC LTD ŞTİ
İkitelli OSB 6. Cadde No:1 Kat:3 Beyaz Tower İkitelli-Başakşehir / İSTANBUL (Bu sözleşmede; DRUZ YAZILIM olarak anılacaktır.)

Taahhütte Bulunulan: MÜŞTERİ

MÜŞTERİ ile DRUZ YAZILIM  arasında kurulmuş ve/veya kurulacak olan ticari ve akdî ilişki gereğince ve bu iş ilişkisinin amaçlarını gerçekleştirmek için, MÜŞTERİ  ‘ye ait ve “gizli bilgi” niteliği taşıyan yazılı ve/veya sözlü bilgilere ulaşacak olması sebebiyle, DRUZ YAZILIM  aşağıdaki hususlara riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

1. “Gizli Bilgi”nin Tanımı
MÜŞTERİ, Merkez ve şubeleri çalışanlarınca; DRUZ YAZILIM  çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazılım, program, eğitim, doküman, yazışma, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve her iki sözleşme tarafı arasındaki ticari ilişki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan DRUZ YAZILIM ’ın öğreneceği işbu sözleşmede sayılanlar ile sınırlı olmaksızın tüm ticari, mali, teknik bilgiler, bu Taahhütname konusu ve taraflar arasındaki her türlü iş ilişkisi vs. MÜŞTERİ tarafından bildirilsin bildirilmesin “gizli bilgi” olarak kabul edilir.

2. Gizli Bilginin Korunması
2.1. Bu gizli bilgiyi;
a) Büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi, açıklamamayı, değiştirmemeyi ve/veya kamuya duyurmamayı, MÜŞTERİ ’nin yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı,
b) Sadece iş için gereken zaman ve nispette çoğaltmayı,
c) Sadece işin yürütülmesi için bilmesi gereken personel ve bağlı ve yan kuruluş, acente, alt çalışan gibi iş ile ilgili ?rmaların personellerine işin ifası için gereken nispette vermeyi,
d) Doğrudan ya da dolaylı olarak, taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı DRUZ YAZILIM  taahhüt eder.
 
2.2. DRUZ YAZILIM; kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını MÜŞTERİ ’nin gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi, zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere MÜŞTERİ ’nin yazılı onayını almak suretiyle vereceğini, ancak bilginin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarmayı taahhüt eder.

2.3. DRUZ YAZILIM; MÜŞTERİ ile olan iş ilişkisinin kapsamında olması durumunda,
a) Yazılım/ürün/sistem/uygulama içindeki bilginin yetkisiz olarak dışarı sızmasına neden olacak herhangi bir arka kapı yazılımı (trojan, malware vb.) kullanmadığını,
b) Yazılım/Sistem/Ürün/Uygulamanın iç işlem kontrollerinin yetersizliği dolayısıyla hatalı veri üretilmemesini ve mevcut verinin doğruluğunun bozulmamasını,
c) Proje/Hizmet/Destek süresince, bilerek veya ihmal sonucunda veri içeriği ve erişilebilirliğin bozulmamasını ve bu tür durumlara imkân sağlanmamasını,
d) MÜŞTERİ’ ye ait ürün/sistem/yazılım/uygulamaların güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu kabul, beyan, taahhüt ve garanti eder.

3. “Gizli Bilgi” Tanımına Girmeyen Bilgiler
a) Kamuya mal olmuş bilgiler
b) Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler

4. Münhasır Hak Sahipliği
DRUZ YAZILIM; MÜŞTERİ  ‘ye ait gizli bilgiler üzerinde MÜŞTERİ ’nin münhasıran hak sahibi olduğunu ve MÜŞTERİ ’nin gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti vermediğini beyan ve kabul eder.

5. Alınması Gereken Önlemler
DRUZ YAZILIM; sorumlu olduğu kişilerce, MÜŞTERİ  ‘ye ait gizli bilgilerin taahhütnameye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda MÜŞTERİ ’ye durumu bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, gizli bilgilerinin işbu Taahhütnameye aykırı olarak açıklanmış olması sebebiyle, bildirim üzerine veya kendiliğinden, masrafları DRUZ YAZILIM ’a ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve gizlilik ihlalinden kaynaklı zararın giderilmesini DRUZ YAZILIM ’dan talep etme hakkına sahiptir.
MÜŞTERİ; gerekli gördüğü hallerde, önceden yazılı şekilde haber vermek kaydıyla DRUZ YAZILIM ’ın tesis ve sistemlerinde bilgi güvenliği denetimleri yapma hakkına sahiptir.
DRUZ YAZILIM ; MÜŞTERİ ’nin bilgi varlıklarına fiziksel ya da mantıksal olarak erişecek her çalışanı için özgeçmiş ve referans kontrolü yaptığını taahhüt eder. DRUZ YAZILIM; MÜŞTERİ ’nin bilgi varlıklarına fiziksel ya da mantıksal olarak erişecek her çalışanına, MÜŞTERİ  bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini en iyi şekilde sağlamak için gerekli her türlü eğitimi vermiş olduğunu kabul eder.

6. Gizli Bilgileri İçeren Materyallerin İadesi
DRUZ YAZILIM; işbu Taahhütname konusu hizmet/faaliyet vb.nin yerine getirilmesi sırasında edindiği, ister elektronik ortamda isterse yazılı belge halinde temin edilmiş olsun MÜŞTERİ ‘ye ait her türlü bilgi varlıklarını (doküman, materyal vb.), Taahhütnamenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, MÜŞTERİ’ nin yazılı talebi doğrultusunda imha veya iade edeceğimizi bildirir.

7. Gizli Bilgilerin Açıklanabilmesi
DRUZ YAZILIM; MÜŞTERİ ’nin izni olmaksızın, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi üçüncü kişilere aktarmamayı, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı kabul ve taahhüt eder. Sadece MÜŞTERİ’ nin unvanını ve logosunu referans olarak gösterilir.

8. Süre ve Devir
İşbu taahhütname imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve süresizdir. Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi, taahhütname kapsamındaki gizlilik yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Taraflar; işbu Taahhütname kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi/kuruluşlara devir etmeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.

9. Cezai Şart
DRUZ YAZILIM; işbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde, MÜŞTERİ ’nin gizlilik ihlalinden kaynaklı zararını tazmin etmeyi, ayrıca bu zararlara ek ve bağımsız olarak MÜŞTERİ  ‘ye cezai şart ödemeyi de kabul ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Bu Taahhütnamenin yorumunda ve işbu Taahhütname sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulanır.

11. Kısmi Geçersizlik
İşbu Taahhütname maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal Taahhütnamenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.

12. Taahhütname Değişikliği
Bu Taahhütname daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Taahhütname değişiklikleri ancak yazılı ve tarafların imzaları ile yapılabilir.

13. Bildirimler
Bu Taahhütname gereğince çekilen tüm bildirimler işbu Taahhütnamede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır.

14. Kullanım Limiti

Her kullanıcının sistemde kullanabileceği kota sınırı 1 GB olarak belirlenmiştir. Aşması durumunda ek ücret talep edilecektir.


İşbu Taahhütname …../…../….. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak taraflarca imzalanmış olup, nüshalardan bir tanesi taahhütte bulunan, diğer nüshası taahhütte bulunulan tarafa verilecektir.
Taahhütte Bulunan:                                                                        Taahhütte Bulunulan:
DRUZ YAZILIM BİLGİSAYAR SAN                                                   
VE TİC. LTD.ŞTİ


Yayın Tarihi: 08.06.2018
Revizyon Tarihi: 06.02.2019